Điêu khắc

Thời gian đào tạo: 4,5 năm

Chỉ tiêu tuyển sinh: 30

1. Mô tả chuyên ngành
Được trang bị hệ thống kiến thức, kỹ năng để nghiên cứu, sáng tác và thiết kế sản phẩm điêu khắc ứng dụng phù hợp với yêu cầu xã hội.

2. Thế mạnh đào tạo
* Chương trình đào tạo có sự kế thừa nội dung và tiêu chí đánh giá của Hội Mỹ thuật ứng dụng
* Tiên phong đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về Mỹ thuật  ứng dụng (ứng dụng điêu khắc trong kiến trúc đô thị hiện đại, trong design sản phẩm nội ngoại thất, đồ họa… phục vụ đời sống).
* Xã hội có nhu cầu cao đối với chuyên ngành đào tạo

3. Cơ hội nghề nghiệp
- Trở thành Điêu khắc gia, chuyên gia điêu khắc ứng dụng.
- Trở thành Nhà thiết kế sản phẩm điêu khắc ứng dụng trong đời sống.
- Độc lập kinh doanh, quản lý điều hành công việc thiết kế, sáng tác và sản xuất các tác phẩm điêu khắc.

Thông tin tuyển sinh 2017