Kinh tế xây dựng

Thời gian đào tạo: 4,5 năm

Chỉ tiêu tuyển sinh: 200

1. Mô tả chuyên ngành

Được cung cấp hệ thống kiến thức cơ bản của ngành Xây dựng, kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực Kinh tế và Quản lý xây dựng trên cơ sở kiến thức cơ bản về kỹ thuật xây dựng; kiến thức cơ bản về hệ thống pháp luật trong lĩnh vực xây dựng, kiến trúc để triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình.

2. Thế mạnh đào tạo

- Tham khảo chương trình chuẩn chuyên Kinh tế xây dựng của Anh, Nhật bản, Mỹ, Nga, Trung Quốc…
- Giảng viên là các chuyên gia có uy tín trong lĩnh vực  Kinh tế xây dựng.

3. Cơ hội nghề nghiệp

- Làm việc tại các cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực đầu tư xây dựng như: Bộ, Sở, Ban, Ngành về xây dựng, giao thông, kế hoạch đầu tư, tài chính…; Các đơn vị tư vấn thiết kế xây dựng, thi công xây lắp, Ban quản lý dự án;
- Là chuyên gia thẩm định các dự án xây dựng, kiểm toán xây dựng cơ bản; Các cơ quan đầu tư, kinh doanh Bất động sản.
- Là chuyên gia thẩm định các dự án xây dựng.

Thông tin tuyển sinh 2017