Công nghệ Kỹ thuật vật liệu xây dựng

Thời gian đào tạo: 4,5 năm

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của Xây dựng công trình ngầm đô thị; Công nghệ Kỹ thuật vật liệu xây dựng: 100

1.Mô tả chuyên ngành


Người học được cung cấp hệ thống kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực thiết kế công nghệ, tổ chức, quản lý sản xuất, sử dụng, thi công và quản lý chất lượng vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng trong các nhà máy và công trường xây dựng.

2. Thế mạnh đào tạo

- Chương trình đào tạo được tham khảo chuẩn đào tạo chuyên ngành Vật liệu xây dựng  của Cộng hòa Liên bang Nga, Cộng hòa Pháp, Mỹ, Trung Quốc…
- Chuyên ngành xây dựng có tính tương tác cao do nằm trong hệ thống đào tạo liên ngành của Trường (cùng với ngành Kiến trúc, Quy hoạch, Quản lý đô thị…) và các chuyên ngành gần (Xây dựng dân dụng và Công nghiệp, Công trình ngầm Đô thị);
- Có sự liên kết với các đơn vị sản xuất vật liệu hàng đầu trong nước về xác định nhu cầu đào tạo và sử dụng các phòng thí nghiệm hàng đầu;
 - Xã hội đang có nhu cầu lớn với nguồn nhân lực ngành Vật liệu Xây dựng đáp ứng nhu cầu về Vật liệu xây dựng mới trong thi công.

3. Cơ hội nghề nghiệp

- Làm việc trong các cơ quan quản lý Nhà nước, Tổ chức nghề nghiệp, quản lý công tác xây dựng cơ bản;
- Làm việc trong các doanh nghiệp sản xuất Vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng, làm việc trên các công trình xây dựng…
- Làm việc trong các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Thông tin tuyển sinh 2017