Quản lý xây dựng

Thời gian đào tạo: 4,5 năm

Chỉ tiêu tuyển sinh: 100

1. Mô tả chuyên ngành

Được cung cấp hệ thống kiến thức cơ bản của ngành Xây dựng, Kiến trúc, Quy hoạch và hệ thống pháp luật trong lĩnh vực Quản lý xây dựng.

2. Thế mạnh đào tạo

- Chương trình đào tạo được tham khảo chuẩn đào tạo chuyên ngành Quản lý xây dựng đô thị của Canada, Hà Lan, Mỹ.
- Là ngành đào tạo có tính chất liên ngành nên ngành Quản lý xây dựng phát huy được thế mạnh đào tạo liên ngành (Kiến trúc, Xây dựng, Quy hoạch) của Trường.

3. Cơ hội nghề nghiệp

- Làm việc tại các cơ quan quản lý Trung ương về công tác Quản lý xây dựng, các Sở, ban, ngành địa phương: Sở Kế hoạch, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch kiến trúc…
- Các chuyên gia trong lĩnh vực quản lý xây dựng, đề xuất tham mưu chính sách về quản lý xây dựng và phát triển đô thị

Thông tin tuyển sinh 2017