Xây dựng công trình ngầm đô thị

Thời gian đào tạo: 4,5 năm

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của Xây dựng công trình ngầm đô thị; Công nghệ Kỹ thuật vật liệu xây dựng: 100

1.Mô tả chuyên ngành

Người học được cung cấp hệ thống kiến thức cơ bản trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp (Cơ học công trình, Kết cấu công trình, Công nghệ Tổ chức thi công, Quản lý Dự án xây dựng, Khai thác bảo trì công trình xây dựng), đặc biệt đi sâu vào thiết kế và thi công công trình ngầm đô thị.

2. Thế mạnh đào tạo

- Chương trình được đào tạo duy nhất tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội;
- Chuyên ngành có tính tương tác cao do nằm trong hệ thống đào tạo liên ngành của Trường (cùng với ngành Kiến trúc, Quy hoạch, Quản lý đô thị…) và các chuyên ngành gần (Vật liệu Xây dựng, Xây dựng dân dụng và Công nghiệp);
- Là chuyên gia trong lính vực công trình ngầm đô thị và đảm nhận được những nội dung chuyên môn của Kỹ sư Xây dựng dân dụng và Công nghiệp.

3. Cơ hội nghề nghiệp

- Làm việc trong cơ quan quản lý Nhà nước, tổ chức nghề nghiệp, quản lý công tác xây dựng cơ bản;
- Đảm nhận vai trò tư vấn thiết kế, thi công, giám sát công trình xây dựng ngầm đô thị và các công trình xây dựng nói chung;
- Làm việc trong các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Thông tin tuyển sinh 2017